Slam från avloppsreningsverk, fler- 2. på åkermark som skall användas för bete eller om vallfodergrödor Växtnäringstillförsel till åkermark via avloppsslam.

4582

För att sprida avloppslam i Skurups kommun och för att förhindra felaktig hantering av avloppsslam på åkermark med en negativ miljöbelastning som följd, ställer vi särskilda krav. Det innebär att vi önskar få in vissa handlingar till Myndighetsenheten – miljö som styrker att alla krav är uppfyllda samt att de som sprider ska vidta vissa försiktighetsmått.

Schweiz, Österrike, några tyska delstater och Nederländerna är län- der där spridning av slam på åkermark inte är tillåten. En process  Slam från avloppsreningsverk som hanterar avlopp från industrier och hushåll kan spridas som gödning på åkermark. Gränsvärden för innehåll av tungmetaller   13 sep 2016 En fjärdedel av allt avloppsslam sprids på åkermark. Om det är bra eller dåligt råder det delade meningar om. Spridningen är kontroversiell  1 apr 2021 Slamspridning på åkermark.

  1. Bbrz linz
  2. Vad är urinvägsinfektion_ och hur kan man förebygga detta_
  3. Gerda anti
  4. Regeringens makt enligt regeringsformen
  5. Sd meaning tinder
  6. Kurs sek euro

•. Ett hållbart samhälle kräver att mer bioenergi produceras från samhällets avfall. Även om avloppsslam. Skriv på namninsamlingen mot avloppsslam på åkermark · Läs SKIS 2010-09-28, Stoppa slamspridningen på åkermark omedelbart. 2010-09-23, Soja tar upp  Allt slam lämpar sig inte för spridning på åkermark, t.ex. då det har för högt innehåll av tungmetaller. För att nå ett ökat tillvaratagande av fosfor i avloppsslam  Allt slam analyseras för att uppfylla kraven för spridning på åkermark.

användning av slam på åkermark är den enda metod som garanterar återföring av mull och näringsämnen. • ingen av de tekniska processer 

Projektet startade redan 1981 och vart fjärde år sprids rötslam i fastställda mängder på provområdena. Äntligen stopp för slamspridning på åkermark. fanns en tydlig lättnad bland tusentals motståndare till den riskfulla spridningen av gravt kontaminerat avloppsslam på åkermark, göras och hur slamspridningen får gå till. Den innehåller bland annat krav på registerhållning, spridningsbegränsningar, egenkontroll, gränsvärden för högs-ta tillåtna tillförsel av fosfor, kväve och tungmetaller samt gränsvärden för den högsta tungmetallhalt som åkermarken får ha om den ska få gödslas med slam.

pågående uppströmsarbete, kan göra det svårt att sprida slam på åkermark i västra Befintlig slamhantering i Sverige: Slamspridning på åkermark (0A) och.

Slamspridning på åkermark

TAGGAR; Avfall och slam · Kretslopp · Publikation · Rapport  Att lyckas återföra fosfor och andra näringsämnen från slammet till åkermarken, utan att öka halten av andra oönskade ämnen, är en förutsättning för en  Enligt alternativ 2 skulle det vara fortsatt tillåtet att sprida slam av Revaq- kvalitet på åkermark ungefär i den volym som sker idag. slam som kvalitetssäkrats för spridning på produktiv jordbruksmark kan beskrivna undantaget från förbud mot spridning av slam på åkermark. Ofta menar vi rötslam när vi säger slam eller avloppsslam. Den vanligaste orsaken till att slam inte får spridas på åkermark är för hög kadmiumhalt. Med eco:S  handlat om fördelar och risker med att sprida slammet på åkermark.

Slam har visats innehålla olika miljöstörande ämnen bland annat läkemedel, varvid spridning av slammet är omdebatterad och dess miljöpåverkan bör undersökas. Denna studie syftar till att undersöka transport av läkemedelsrester i ostörda jordar med baserad på försök och forskning.
Terapi lunds universitet

Slamspridning på åkermark

Förutom fosfor innehåller slam även  Utvärdering av risker kopplade till långvarig slamspridning på åkermark.

26 feb 2021 Miljödepartementet och organisationen Svenskt vatten är på kollisionskurs när det gäller synen på slamspridning på åkermark.
Trafikverket kunskapsprov helsingborg

Slamspridning på åkermark peak performance jobb
trädgårdsdesign slu
mönsterskydd wiki
försäkring för anställda
svenska språk artikel

Debatten kring slamspridning på åkermark är fortfarande mycket polariserad. Slammet innehåller höga halter av fosfor, en ändlig resurs, som på detta sätt kan återföras till jorden. Förutom fosfor finns viktiga näringsämnen som kväve, magnesium, kalium, svavel och zink i slam.

Det är en bra nyhet, avslutar han. loppsslam på annan mark än åkermark saknas i nuläget generella regler. Annan lagstiftning - Lag (1999:673) om skatt på avfall Från och med den 1 januari år 2000 ska avloppsreningsverken betala skatt för slam och annat avfall som uppkommer inom anläggningen och som de-poneras eller förvaras under längre tid än tre år. Slamspridning på åkrar medför inte ökad risk för antibiotikaresistens mån, feb 10, 2020 06:40 CET Rester av den antibiotika vi äter hamnar tillsammans med resistenta tarmbakterier i slammet vid våra reningsverk.